Apotti-uutiskirje
23.
joulukuuta
2013
Takaisin

Ajankohtaista

Apotin ohjausryhmä päätti marraskuun lopussa ehdottaa neuvotteluihin kuutta osallistumishakemuksen jättänyttä järjestelmätoimittajaa. Tarkoituksena oli, että neuvotteluihin valittaisiin kolmesta kuuteen ehdokasta. Ohjausryhmä päätyi valitsemaan suurimman mahdollisen määrän, jotta valittua saadaan varmasti laadullisesti ja kokonaistaloudellisesti paras mahdollinen järjestelmä.

Apotti-hankintarenkaan jäsenet Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy vahvistivat omalta osaltaan ohjausryhmän päätöksen joulukuun päätöksentekokierroksella. Näin ollen neuvottelukutsut lähetetään tammikuussa seuraaville järjestelmätoimittajille:

Atos IT Solutions and Services Oy,
CGI Suomi Oy,
Epic Systems Corporation,
IBM Finland Oy Ab,
InterSystems Corporation,
Tieto Healthcare & Welfare Oy.

Neuvottelut alkavat helmikuussa 2014. Kuudesta järjestelmätoimittajasta valitaan heinäkuuhun mennessä jatkoon kolme, joiden kanssa neuvotteluja jatketaan syksyllä 2014.

Sopimus valitun järjestelmätoimittajan kanssa solmitaan viimeistään alkuvuodesta 2015. Valinta tehdään muun muassa järjestelmien konfiguroitavuuden, käytettävyyden, sisällön laajuuden ja hinnan perusteella. Valinnan perusteet tarkentuvat hankintamenettelyn aikana.

Toiminnanmuutos hankkeen keskiössä 

Toiminnan muutos ja kehittäminen ovat keskeisin osa Apotti-hanketta. Kesäkuussa toimintansa aloittanut Apotti-hankkeen muutosryhmä on syksyn ajan valmistellut tulevaa toiminnan muutosta ja suunnitellut, miten siinä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuomat mahdollisuudet. 

Yhtenä suunnittelutyön osana on muun muassa tehty muutos- ja kehittämistyön alkukartoitus mukana olevien kuntien ja HUS:n tärkeimpien tämänhetkisten ja tulevaisuuden toiminnan kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Hanketoimiston muutostiimiksi kutsuttu porukka eli toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen sekä toiminnan kehittämispäälliköt Samu Eränen, Veli-Pekka Lehtonen, Tinja Lääveri ja Helena Tukia haastattelivat syksyn aikana kaikkien mukana olevien organisaatioiden ylempää johtoa kehittämistyön nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Onnistumisen ensimmäinen perusedellytys eli visio yhteisestä asiakas- ja potilaslähtöiseen toiminnan muutoksesta tuli vankasti esille haastatteluissa.

Viisi laajaa muutoskohdetta

Keskeisimmiksi toiminnan muutoskohteiksi nousi viisi laajaa teemaa: prosessien yhtenäistäminen ja toimijoiden välinen yhteistyö; paljon palveluja käyttävien, moniongelmaisten asiakkaiden ja potilaiden palvelujen toimintamallit; sähköiset palvelut; tiedolla johtaminen sekä ostopalveluiden toiminnallisen ja hallinnollisen tiedon siirtyminen ja hyödyntäminen. Teemojen perkaaminen aloitetaan vuoden 2014 aikana jolloin etsitään niihin liittyvät konkreettiset toiminnan muutoksen kohteet. Tätä työtä tehdään yhdessä Apottiin osallistuvien organisaatioiden henkilöstön kanssa.  Yhdessä tehtävä yhteinen toiminnan muutos on kantava ajatus Apotti-hankkeessa.

Mikä muutosryhmä?

Muutosryhmä on toiminnan muutoksen ja kehittämisen asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Apotin toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen.  Ryhmään kuuluu jäseniä kaikista Apotti-kunnista ja HUS:sta. Näin ryhmä toimii myös osaltaan linkkinä hanketoimiston ja mukana olevien organisaatioiden välillä.

Muutosryhmän jäsenet ovat:

Apotti: toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen, toiminnan kehittämispäälliköt Samu Eränen (prosessit), Veli-Pekka Lehtonen (sosiaalitoimi), Tinja Lääveri (erikoissairaanhoito) ja Helena Tukia (perusterveydenhuolto), tekninen kehitysjohtaja Jari Renko.

Helsinki: ylilääkäri Ari Aimolahti, hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen, osastopäällikkö Helena Ylisipola

Vantaa: terveyspalvelujen johtaja Timo Aronkytö, perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen. Varajäsenet: apulaisylilääkäri Marko Raina ja palvelupäällikkö Anna Cantell-Forsbom

Kauniainen: johtava lääkäri Patrik Währn

Kirkkonummi: sosiaalipalveluiden tulosalueen johtaja Sirkku Pekkarinen-Keto, johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist

HUS: toimialajohtaja Petri Bono, Medisiininen tulosyksikkö; osastoryhmän päällikkö Marjaana Hanhirova, Naisten- ja lasten tulosyksikkö; kehittämislääkäri Kimmo Mattila, Yhtymähallinto; ylilääkäri Tapani Hämäläinen, Perusterveydenhuollon yksikkö

Socca: johtaja Pirjo Marjamäki

Myös kunkin mukana olevan organisaation omat Apotti-hankkeet ovat tulevaisuudessa keskiössä toiminnan muutosta työstettäessä. Organisaatioiden omista Apotti-hankkeista lisää tammikuun uutiskirjeessä.

Mikä on Apotti?

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista.

Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen.

Apotti-nimi on lyhennelmä sanoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu.


Apotti-uutiskirje

Apotti-uutiskirje ilmestyy kerran kuussa ja sen tuotannosta vastaa Marja Valjus. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse muun muassa laajalle joukolle HUS-alueen kuntien päättäjiä ja virkamiehiä sekä HUS-sairaanhoitoalueiden johdolle ja päättäjille.

Uutiskirjettä saa vapaasti levittää ja sisältöä saa julkaista esimerkiksi kuntien intraneteissä.

Palautetta voi antaa osoitteessa www.apotti.fi ja postituslistalle voi liittyä tai siltä voi poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apotti@hel.fi.