Tietotekniikka Helsingissä 2/2012
Talous- ja suunnittelukeskus, Helsinki
26.
marraskuuta
2012
Takaisin

Apotti-hankkeesta tietoa nettisivuilta ja uutiskirjeestä

Apotti-hanke on herättänyt paljon keskustelua. Ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä saa hankkeen verkkosivuilta, osoitteesta www.hel.fi/apotti.

Apotti-hanke on perustettu kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kerava, Kauniainen ja HUS.

Apotin verkkosivuilta löytyvät hankesuunnitelma, riski- ja kustannushyötyanalyysit, tietoa aika-tauluista ja päätöksenteosta sekä yhteystiedot, tiedotteet ja muut materiaalit. Apotti-uutiskirje lähetetään sidosryhmille kerran kuussa.

Viittomakielisille omat sivut

Helsinginseutu.fi -portaaliin tehdään sivusto viittomakielisille.

Pääkaupunkiseudun yhteiseen portaaliin on tekeillä oma sivusto viittomakielisille. Viittomakielisissä videoissa kerrotaan pääkaupunkiseudun tärkeimmistä palveluista. ”Helsinginseutu.fi –portaaliin on jo aiemmin toteutettu selkokieliset sivut,” kertoo Tuire Henriksson hallintokeskuksesta. Viittomakielisen sivuston tuottavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit yhdessä HSL:n, HSY:n ja HUS:n kanssa.

IT-hankkeiden asiantuntijapalvelut on kilpailutettu

Helsingin kaupunki on kilpailuttanut puitesopimukset tietotekniikan asiantuntijapalveluille vuosiksi 2013-2015.

Puitesopimukset sisältävät hanke- ja projektipäällikköpalvelut, kokonaisarkkitehti- ja IT-arkkitehtipalvelut, käyttöliittymän konseptointi-, suunnittelu- ja käytettävyystutkimuspalvelut, vaatimusmäärittely- ja hyväksymistestauspalvelut sekä tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluissa käytetään Helsingin kaupungin yhteisiä kehittämismenetelmiä.

Kullekin osa-alueelle on valittu 3 toimittajaa, joilta hankinnat tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä eli ilman minikilpailutuksia. Sopimukset saataneen allekirjoitetuksi joulukuun aikana.

Virastot voivat hankkia asiantuntijoiden palveluja osaamiskeskukselle osoitettujen palvelupyyntöjen kautta. ”Hallintokunnille lähetetään ohjeet kun uusien puitesopimusten sopimuskausi alkaa,” kertoo Liisa Huovinen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Projektisalkunhallintaväline tekeillä

Helsinki on osallistunut Kuntaliiton ja KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen, jossa etsittiin kuntien käyttöön sovitettavaa projekti- ja salkunhallinnan välinettä. Hankkeessa on käynnistymässä toteutusvaihe, jossa luodaan yhteinen salkkurakenne ja metatiedot, joiden pohjalta välineen kuntakohtainen käyttöönotto voi jatkossa tapahtua. Tavoitteena on, että projektisalkunhallintaväline otetaan käyttöön keväällä 2013 IT-hankkeiden hallinnassa.

Laske-hanke on loppusuoralla

Laske on hankkeena päättymässä ja jatkuva palvelu ottaa ohjat.

Laskentajärjestelmän uudistushanke Lasken yksityiskohtia viimeistellään vielä, mutta hanke on päättymässä ja toiminta siirtyy jatkuvien palvelujen piiriin. Jatkuvan palvelun osana kaupungin muutoksenhallintaryhmä käsittelee ehdotetut muutokset ja vastuuttaa valmistelun. ”Ennen vuodenvaihdetta on tekeillä useitakin muutoshankkeita, esimerkiksi SoTe-uudistuksen vaatimat muutokset,” kertoo projektipäällikkö Sami Rantanen. ”Virastot ja liikelaitokset voivat tehdä kehitysehdotuksia sähköpostitse. Esimerkiksi mahdollisten uusien liittymien tekeminen kannattaa ottaa mahdollisimman aikaisin puheeksi.”

HR-tietojärjestelmähanke kilpailutuksessa

Kaupungin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän kilpailutus on käynnissä. Toimittaja valitaan ensi vuonna. Samaan aikaan yhtenäistetään HR-prosesseja.

Kaupungin HR-prosesseja yhtenäistämällä helpotetaan myös uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa. Projektin tavoitteena on vähentää tietojärjestelmien määrää ja päällekkäistä työtä, tuottaa esimiehille entistä hyödyllisempiä raportteja ja parantaa itsepalvelun mahdollisuuksia. Uusi HR-järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2015.

Palautteet yhteiseen järjestelmään

Kaupungille tulee vuosittain kymmeniä tuhansia palautteita. Ne kootaan yhteiseen palautejärjestelmään, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana.

Kuntalaiset antavat kaupungille palautetta verkkosivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse ja kasvokkain. Kaikki eri tavoin annetut palautteet voidaan kirjata uuteen palautejärjestelmään. Järjestelmä parantaa asiakaspalvelua, esimerkiksi antamalla hälytyksen jos palautteeseen ei vastata sovitussa ajassa. Yhteisestä järjestelmästä saadaan vertailutietoa, jota voidaan käyttää palvelujen parantamiseen. ”Uutta järjestelmää aletaan pilotoida tänä talvena kahdeksassa eri virastossa,” kertoo Heli Rantanen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Eurooppalaista yhteistyötä

Helsinki osallistuu CitySDK-hankkeeseen, jossa on mukana kahdeksan eurooppalaista kaupunkia ja 15 muuta partneria.

Kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Sanoma Oyj:n kaupunkilehdet ja Forum Virium. ”Hankkeessa helpotetaan mahdollisuuksia tehdä toimivia sovelluksia eri kaupunkeihin sopimalla ja yhtenäistämällä rajapintoja kaupunkien järjestelmiin,” kertoo projektisuunnittelija Jaakko Rajaniemi talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Helsingillä on päävastuu älykkääseen osallistumiseen liittyvässä pilotissa. Siinä uuteen palautejärjestelmään tehdään rajapinta, jonka avulla kaupunkilaiset voivat antaa palautetta myös kaupungin ulkopuolelta, esimerkiksi Sanomien Oma Kaupunki -sivustolta. Rajapinta tekee mahdolliseksi myös erilaisten sovellusten, esimerkiksi mobiilisovellusten liittämisen suoraan palautejärjestelmään. Palautejärjestelmään integroidaan rakennusviraston Aspa-asiakaspalvelujärjestelmä. Tällöin palaute katujen ja puistojen kunnosta voidaan välittää suoraan rakennusvirastolle. Helsingin pilotti alkaa ensi vuoden alussa.

Kirjasto kokeilee osallistuvaa budjetointia

Keskustakirjastohankkeessa on kokeiltu osallistuvaa budjetointia. Kirjaston talousdata on avattu kansalaisille.

Keskustakirjastohanke kuuluu ensimmäisiin osallistuvaa budjetointia hyödyntäviin projekteihin Suomessa. Helsinkiläisille tarjottiin mahdollisuus päättää yhdessä 100 000 € suuruisen kehittämisrahan käytöstä. Raha käytetään tulevaisuuden kirjastoa kehittäviin pilottiprojekteihin, jotka on julkaistu osoitteessa keskustakirjasto.fi/osallistuvabudjetointi.
Kaupunginkirjaston talousdata on julkaistu Openspending -alustalla, jossa voi tutustua budjetin lukuihin ja tarkastella niistä tehtyjä visualisointeja.

Avoin data laajenee

Helsinki Region Infoshare -palvelussa on jo yli 900 avointa data-aineistoa pääkaupunkiseudulta osoitteessa www.hri.fi.

Helsingissä kaksitoista virastoa on tuottanut aineistojaan palveluun. Kaikkein eniten, lähes 500 aineistoa on tuottanut Helsingin kaupungin tietokeskus. Esimerkkejä muista ovat kaupunkimittausosasto, joka on avannut kartta-aineistoja ja otteen kaupungin rakennusrekisteristä, liikennesuunnitteluosasto tarjoaa tietoa liikennemääristä ja liikenneonnettomuuksista, matkailutoimisto tapahtumista, rakennusvirasto pysäköintilippuautomaateista ja talous- ja suunnittelukeskus kaupungin budjetista. Kaupungin ulkopuoliset tahot ovat jo tehneet uusia sovelluksia varsin monista kaupungin avaamista tiedoista, esimerkiksi Apps4Finland-kilpailussa.

Helsinki Region Infoshare sai vuoden 2012 paikkatietoalan kunniamaininnan ProGis ry:ltä, perusteluna uuden toimintakulttuurin luominen avoimen datan jakoon. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen palkitsi HRI:n vuoden saavutuksena.

”Ensi vuonna keskitytään tukemaan ja kouluttamaan virastoja aineistojen avaamisessa, kuvaamisessa ja ylläpitämisessä,” kertoo Pekka Vuori tietokeskuksesta. ”Pyrimme toimimaan käyttäjälähtöisesti ja löytämään mahdollisimman mielenkiintoisia aineistoja.”